poniedziałek, 29 października 2012

Idea Bank – Lokata Idealna Plus – 7,5% na 12 miesięcy – szczegółyPostanowiłem wreszcie przyjrzeć się dokładniej wszystkim dokumentom Lokaty Idealnej Plus. W związku z formą lokaty, która jest połączona z ubezpieczeniem na życie, dokumentów jest w sumie 7! Trzeba więc przyznać, że jest co czytać.

O tej niecodziennej ofercie Idea Banku pisałem już jakiś miesiąc temu:


Dokumenty o których wspomniałem to:
 • Karta Produktu Lokata Idealna Plus
 • ONEPAGERY_LOKATA_IDEALNA_PLUS
 • Regulamin Lokata Idealna Plus
 • Regulamin Promocja Lokata Idealna Plus z ubezpieczeniem Plus
 • Regulamin_Swiadczenia_Uslug_droga_elektroniczna_ubezpieczenia
 • Taryfa_sumy_ubezpieczenia_PLUS
 • Warunki Ubezpieczenia_PLUS

Dwa pierwsze dokumenty to standardowe ulotki, które mają chwytać i z grubsza przedstawić ofertę. W poprzednim wpisie wypisane były wszystkie informacji z drugiego dokumentu. Teraz przejdę do omówienia poszczególnych dokumentów i co ciekawszych / istotnych zapisów.

Opłata za nabycie polisy

Opłata za nabycie polisy wynosi:
 • 1,33% wysokości świadczenia ubezpieczeniowego dla produktu na 365 dni,
 • 1,43% wysokości świadczenia ubezpieczeniowego dla produktu na  270 dni,
 • 1,43% wysokości świadczenia ubezpieczeniowego dla produktu na 180 dni.

Opłata pobierana będzie z odsetek wypracowanych na lokacie.


Regulamin Lokata Idealna Plus

Z regulaminu dowiemy się m.in. następujących faktów:

Minimalne i maksymalne kwoty lokat:


Minimalna kwota lokaty
Maksymalna kwota lokaty
Lokata 6 miesięczna
(180 dni)
36 000 PLN
55 000 PLN
Lokata 9 miesięczna
(270 dni)
25 000 PLN
36 000 PLN
Lokata 12 miesięczna
(365 dni)
17 000 PLN
25 000 PLN

Oprocentowanie lokaty wynosi 0,1% brutto w skali roku. Od zysku w wysokości 0,1% bank pobierze podatek Belki:

„Po zakończeniu Okresu umownego Bank przekaże Klientowi środki pieniężne zgromadzone na Lokacie wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).”

Lokata jest zakładana domyślnie jako odnawialna (standardowo odnowi się na gorszych warunkach lokaty standardowej):

„Lokata zakładana jest przez Klienta na okres 6 miesięcy (180 dni), 9 miesięcy (270 dni) lub 12 miesięcy (365 dni), liczone od dnia zaksięgowania środków na rachunku Lokaty  („Okres umowny”). Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie Okresu umownego Lokata, zgodnie  z Dyspozycją założenia lokaty, zostanie odnowiona na taki sam okres (6, 9 lub 12 miesięcy), na warunkach lokaty STANDARDOWEJ, obowiązujących w dniu odnowienia Lokaty. W takim wypadku po upływie Okresu umownego Klienta będzie obowiązywać oprocentowanie właściwe dla lokaty STANDARDOWEJ.”

W przypadku zerwania lokaty otrzymamy całość wpłaconych środków bez odsetek.


Regulamin Promocja Lokata Idealna Plus z ubezpieczeniem Plus

W tym regulaminie opisane są szczegóły wiążące się ze skorzystaniem z promocji, m.in. przystąpienie do ubezpieczenia grupowego (Ubezpieczenie Plus).

„W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do Promocji mają ukończony 18. rok  życia oraz nie ukończyły 80. roku  życia, po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) złożenie dyspozycji założenia Lokaty Idealnej Plus na okres 6, 9 lub 12 miesięcy na zasadach określonych w Regulaminie Lokaty Idealnej Plus,
b) złożenie Deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia Plus na okres odpowiadający okresowi trwania Lokaty Idealnej Plus na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia Plus oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) opłacenie Lokaty Idealnej Plus zgodnie z Regulaminem Lokaty Idealnej Plus w kwocie niezbędnej do jej założenia.”

Opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową

                        Y % x Z

gdzie: 
 Y%  dla Ubezpieczenia Plus na okres: 6 miesięcy (180 dni) wynosi  1,4275%, 9 miesięcy (270 dni) wynosi 1,4280%, 12 miesięcy (365 dni) wynosi 1,3333%
 Z  - to wysokość  świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia  przez Klienta do końca Okresu odpowiedzialności zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia Plus.

Istotny jest następujący punkt:

Opłata za objecie ochroną ubezpieczeniową zostanie pobrana przez Bank po zakończeniu Okresu umownego na podstawie potrącenia należnych Klientowi odsetek z tytułu założenia Lokaty Idealnej Plus pomniejszonej o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Jednocześnie Klient wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wymaganych wzajemnie wierzytelności.”

Wynika z niego jasno, że odsetki od lokaty w wysokości 0,1% brutto po odjęciu podatku Belki mają pokryć opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową.


Taryfa sumy ubezpieczenia PLUS

Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia wyliczana jest za pomocą wzoru:

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia = składka + składka * Y% * (liczba dni/365)

gdzie:
Y% – obowiązująca na dzień przystąpienia do ubezpieczenia taryfa sumy
ubezpieczenia odpowiednio dla okresu ubezpieczenia 6, 9 albo 12 miesięcy,
określona w „Taryfie sumy ubezpieczenia”,
liczba dni – dla 6 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 180 dni, dla
9 miesięcznego okresu odpowiedzialności przyjmuje się 270 dni,  natomiast dla
12 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 365 dni. 

Okres odpowiedzialności
(okres ubezpieczenia)
Taryfa sumy ubezpieczenia1
Y%
6 miesięcy
2%
9 miesięcy
2%
12 miesięcy
2%

1 – oprocentowanie w skali roku

Czyli jak widzimy suma ubezpieczenia z tytułu dożycia wynosi obecnie 102% składki (w skali roku). Został nam ostatni dokument.


Warunki ubezpieczenia „PLUS”

Dokument ten definiuje wszystkie szczegóły odnośnie ubezpieczenia oraz m.in. sposób obliczania oraz termin wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia, który wynosi do 7 dni roboczych.

W warunkach znajdzie się również zapis mówiący, że suma ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 101% składki. Czyli jak widzimy różni się ona od tej z tytułu dożycia (na dzisiaj jest to 102%).

Certyfikat

„Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową dla Ubezpieczonego jest Certyfikat. Certyfikat jest wysyłany Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela w formacie PDF na adres mailowy podany w Deklaracji Przystąpienia lub oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia Okresu odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego.”

Składka

„1.  Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 
2. Wysokość składki wskazana jest w Deklaracji Przystąpienia, z zastrzeżeniem, że nie może być mniejsza niż 1 000 złotych (słownie:  jeden tysiąc  złotych) oraz nie może być wyższa niż 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) 
3. Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Kwota zapłaconej składki musi odpowiadać składce wskazanej w Deklaracji Przystąpienia.”

Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego

„Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe:
1) Ubezpieczonemu z tytułu dożycia do końca Okresu odpowiedzialności w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności albo
2) Uprawnionemu z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Rozdziału 5.”


Mechanizm działania

Na koniec chciałem jeszcze opisać mechanizm działania Lokaty Idealnej Plus. Jest to w zasadzie najważniejsza część tego wpisu.

Przykładowe obliczenia dokonam dla lokaty zakładanej na 365 dni na kwotę 20 000zł.

 1. Odsetki z lokaty wyniosą 20zł brutto, wartość podatku wyniesie 3,80zł. Jak widzimy z lokaty zostanie 16,20zł rzekomego zysku netto.
 2. Z kwoty 16,20zł bank opłaca opłatę za nabycie polisy. W opisywanym przypadku będzie to 1,33% wysokości świadczenia ubezpieczeniowego
 3. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego wynosi więc w zaokrągleniu 1218zł.
 4. Można łatwo teraz obliczyć, że kwota ta wynosi reklamowane przez bank 6,075% netto dla lokaty 12 miesięcznej.

Moim zdaniem w regulaminie powinno być jasno napisane jaką składkę zapłaci za nas bank. Z niej z kolei łatwo byłoby obliczyć wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z podziałem na to z tytułu dożycia oraz śmierci ubezpieczonego. Brak tego zapisu w regulaminach jest dla mnie nie do końca zrozumiały. Jednak poza tym wszystko wygląda prawidłowo i zgodnie z reklamą.


Wnioski

Z powyższych zapisów możemy dojść do wniosku, że jest to świetny mechanizm pozwalający na ominięcie podatku Belki!!! Wadą tego rozwiązanie jest to, że z powodu konstrukcji wypłata odsetek dokonywana jest do 7 dni od zakończenia trwania umowy. Jednak sam kapitał wypłacany jest od razu, więc jak dla mnie nie jest bardzo uciążliwe.

Czy w ślady za Idea Bank pójdą też inne banki?
Kolejnym istotnym pytaniem jest: jakie będzie stanowisko Urzędów Skarbowych na powyższą ofertę?

28 komentarze :

Anonimowy pisze...

uwielbiam takie analizy

świetna robota!

ps. Lokatę Idealna Plus założyłem już jakiś miesiąc temu...

Anonimowy pisze...

strasznie skomplikowana jest ta oferta:P

Darek M.W. pisze...

Tak, nie ma nic za darmo, przeanalizowanie tej oferty zajęło mi trochę czasu :)

Jednak wszystko zostało streszczone w ostatniej części: "Mechanizm działania"

Anonimowy pisze...

Ostatnio Idea Bank obniżył mi oprocentowanie tej lokaty z 7,5% do 7,1%. Czy u Was jest tak samo?

Anonimowy pisze...

Czyli mam teraz ból głowy - wybór między Santanderem a Idealną... Rozumiem, że w przypadku zerwania lokaty przed terminem dostanę zwrot kapitału, ale stracę kwotę wpłaconej składki na ochronę ubezpieczeniową (czyli przy kwocie 20k stracę ok. 1218 zł)?? Swoją drogą dzięki wielkie za świetne analizy :-)

Darek M.W. pisze...

Tak, w przypadku zerwania lokaty, dostajesz z powrotem sam kapitał, bez odsetek, za które miała być pokryta polisa.

Anonimowy pisze...

Witam! Po przeczytaniu kilku tekstów dot.lokaty idealnej plus,
mam mentlik w glowie. Prosze o potwierdzenie, czy dobrze rozumuje.Ulokowalam 20000 pln na 12 miesiecy, tzn,że odsetki wyniosą 1215 pln/ 20000x 6.075% / i nie poniose zadnych innych
opłat. Dzisiejszy tj.02.11.br tekst w GW na temat polis ubezp.
i inwestycyjnych zmroził.

Darek M.W. pisze...

Może przybliżysz temat tego artykułu z GW?
Ciężko mi dyskutować nie znając tamtych argumentów.

tms1977 pisze...

oprócz lokaty z odsetkami 0,1% ( z małym potrąceniem )
na koniec otrzymamy 101 % skądki, i za ten 1% nie zapłacimy podatku,
ale.... US może zażądać podatku od korzyści majątkowej jaką jest opłata składki naszej polisy przez IdeaBank
i wyjdzie mniej więcej jak z belką + kupa papierków + latanie po urzędach skarbowych + cho..era wie co jeszcze,
nie znam się na prawie podatkowym, tak tylko dywaguję, ale kto wie ??, niech ktoś mnie z błędu wybije albo potwierdzi
Pozdrawiam,

Anonimowy pisze...

Właśnie też się zastanawiam czy nie będę musiała płacić podatku dochodowego. W rozmowie telefonicznej Pan z banku zapewnił mnie, że polisa jest wykupowana z odsetek z lokaty więc założyłam, że całość inwestycji jest finansowana z moich środków. Jednak jak otrzymałam certyfikat to zauważyłam, że kwota składki znacznie odbiega od prognozowanych odsetek z lokaty i zastanawia mnie skąd ta kwota pochodzi.
Próbuję to wyjaśnić z bankiem ale póki co nie mam odpowiedzi.
Pozdrawiam

Darek M.W. pisze...

W domu sprawdzę swoją polisę, bo tez już otrzymałem, ale nie oglądałem jej jeszcze.

Anonimowy pisze...

W warunkach ubezpieczenia Plus jest zdanie, że do zapłaty składki zobowiązany jest ubezpieczający, a ubezpieczającym jest bank, czyli wysokość składki na polisie jest moim przychodem i muszę ją opodatkować. Czy tak?

Darek M.W. pisze...

Nie jestem prawnikiem, ale moim zdaniem jako że jest finansowana z naszych odsetek netto to nie powinien być płacony żaden podatek (belka już jest ściągnięty).

Anonimowy pisze...

tylko, że odsetki nie pokrywają w całości składki, prawda? Pisał Pan, że ma Pan tę lokatę i polisę. I widać, że odsetki z polisy po potrąceniu Belki nie pokrywają składki, prawda? Więc resztę zapłacił bank, nie z Pańskich pieniędzy, bo one leżą sobie na lokacie, czyli ze swoich środków.
Będzie Pan płacił podatek dochodowy od tej składki? Co przedłoży Pan US na potwierdzenie faktu, że podatek się nie należy. Bo oni jak zobaczą zdanie z warunków ubezp., że składkę płaci ubezpieczający, czyli bank to będą twierdzili, że trzeba składkę opodatkować.
I nie wiem co robić.

Darek M.W. pisze...

Masz rację, składka jest znacząco większa niż "Opłata za nabycie polisy", która to jest finansowana z odsetek z lokaty.

Rzeczywiście dosyć śliski temat. Tak jak mówiłem, nie jestem prawnikiem, więc nie można mojej opinii traktować jako pewnik. Jednak na rynku jest wiele podobnych przypadków, kiedy bank daje Ci gratis ochronę ubezpieczeniową (karty kredytowe, kredyty hipoteczne). Czy ktoś z tych osób musi od tej składki płacić podatek?!

Anonimowy pisze...

czyli rozumiem, że Pan nie będzie płacił podatku? bo nie wiem co mam zrobić?

Darek M.W. pisze...

Zakładałem lokatę w banku, który już odprowadzi podatek Belki. Czy normalny klient banku ma się jeszcze martwić dodatkowymi podatkami, mimo zapewnień że takowego nie ma?!

Anonimowy pisze...

zastanawia mnie też punkt z warunków ubezpieczenia Plus, który mówi, że zasady opodatkowania świadczeń ubezp. regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy tu może być ta pułapka?

Darek M.W. pisze...

Najlepiej jak zrobisz małe dochodzenie i zapytasz w banku. Jest to jak najbardziej pożądane. Przepisy podatkowe to nie moja brożka. Na moje oko jako normalnego klienta banku wszystko jest ok.
Co więcej, moim zdaniem bank, który naraziłbym swoich klientów na taką pułapkę byłby skończony.

Anonimowy pisze...

zgadza się, to wsz. zaczęło mnie niepokoić dopiero po przeczytaniu wpisów na forach o opodatkowaniu składki, też mi się wierzyć nie chce żeby bank nas tak wkopał. W banku mówią, że nie trzeba tej składki opodatkowywać, ale to zapewnienie ma wystarczyć tłumacząc się przd skarbówką? Dobrze byłoby po prostu mieć 100% pewność, że nie trzeba, ale kto da taką 100% odpowiedź?

Darek M.W. pisze...

Proponuję wizytę w US. Tam taką odpowiedź tylko można otrzymać :)

Anonimowy pisze...

kAZDY us POWIE INACZEJ a oferta juz dawno jest przeterminowana i daja 6%

nie trzeba się rozlicząć

Anonimowy pisze...

"nie trzeba się rozliczać?" Do czego to?

Anonimowy pisze...

"Zysk nie jest obciążony dodatkowo żadnym podatkiem zgodnie z prawem. Nad tym rozwiązaniem procowało wielu niezależnych specjalistów, także podatkowych aby było ono w pełni bezpieczne." - nieco lakoniczne zapewnienie konsultantki IdeaBanku na nasze wątpliwości podatkowe.

Anonimowy pisze...

skad sie wzielo to 1218zł? W jakim dokumencie jest napisany procent zysku? jedynie co znalazlam to 2% jako taryfa sumy ubezpieczeniowej, hmm??

Darek M.W. pisze...

Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem. Jest to przykład modelowy dla kwoty 20000zl. Taka kwota wyszła z przedstawionych obliczeń.

Anonimowy pisze...

Bardzo ładnie w ofercie i regulaminie . A teraz napiszcie czy rzeczywiście takie zyski na tej lokacie uzyskaliście !.

Darek M.W. pisze...

Tak. Trzeba tylko pamiętać, że ubezpieczyciel przelewa pieniądze z opóźnieniem w osobnym przelewie.

Prześlij komentarz