środa, 24 kwietnia 2013

BGŻ – Konto z premią - nowe (gorsze) zasady premiowaniaInformacje, o których od kilku dni można było przeczytać na portalach finansowych potwierdziły się. Bank BGŻ wprowadza zmiany w warunkach promocji Konta z premią. Od czerwca zdobycie premii okaże się znacznie trudniejsze (28 maja rozpoczyna się okres rozliczeniowy, w którym obowiązywać będą nowe warunki) a od września warunki przyjmą już nieco komiczną postać.

Tym samym kolejny bank zmienia warunki swojego konta na gorsze. Obecnie jedyną ofertą wartą polecenia jest Konto Godne Polecenia w BZ WBK, na którym zdobędziemy do 800zł za założenie konta (główny warunek to przelew wynagrodzenia).

Natomiast w BGŻ pozostają nam do zdobycia już tylko dwie premie wypłacone na starych zasadach – premia z obecnego i kolejnego cyklu rozliczeniowego. Jednak, jeżeli chcecie skorzystać z promocji w BZ WBK to polecam założyć konto już teraz i zacząć przelewanie na nie wynagrodzenia już w przyszłym miesiącu.

Więcej na temat samego konta w BGŻ pisałem tutaj:


Zmiany w programie Premia+


  • Na nowych warunkach otrzymamy premię w wysokości 1% wartości wpłaconego wynagrodzenia. Nie będzie ono już liczone od najwyższego przelewu w danym miesiącu. Opłaty za kartę pozostają bez zmian.

  • Limit obowiązkowych płatności kartą uprawniający do otrzymania premii wzrasta z 300zł do 500 zł. Nowy limit w zasadzie wyklucza mniej majętnych klientów z otrzymania premii. Nie sądzę, żeby wiele osób dokonywało w miesiącu zakupów kartą na taką kwotę. Zawsze można próbować obejść ten limit za pomocą płatności w Żabce lub korzystając ze Sprytnego Billa. Jednak nie wiem czy będzie to gra warta świeczki.

  • Kolejne warunki do nabycia premii wejdą w życie począwszy od 28 sierpnia 2013 r. Do premii zakwalifikujemy się tylko wtedy, gdy na koniec ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego (28. dnia miesiąca) będziemy posiadali na koncie oszczędnościowym lub lokacie kwotę min. 5 000zł. (o warunku kredytu bądź limitu w koncie nie będę wspominał).
    • Osoby, które otworzą konto po 28 maja 2013 r. ten ostatni warunek będzie obowiązywał po 12 pełnych Cyklach rozliczeniowych.


Najciekawsze punkty regulaminu


"Program rozpoczyna się w dniu 28 maja 2012 r. i trwa do momentu zakończenia go przez Bank. 

Program nie obejmuje osób, które złożyły w Banku sprzeciw wobec przetwarzania przez Bank ich danych osobowych w celach marketingowych, lub nie wyraziły zgody na przesyłanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Bank drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn.zm),

Program obowiązuje osoby zwanych dalej „Uczestnikami”, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
a)Uczestnik złożył w Banku „Zlecenie przekazywania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą / świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia emerytalnego /rentowego/na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ S.A.”, zwanego dalej „Zleceniem”, w celu wysłania przez Bank do podmiotu wskazanego w Zleceniu, przy czym w przypadku Konta wspólnego wystarczające w tym zakresie jest złożenie Zlecenia przez jednego ze Współposiadaczy Konta,
b) do Konta wydana została przynajmniej jedna debetowa karta płatnicza,
c) w wyniku złożonego Zlecenia, na Konto dokonywane są w formie bezgotówkowej wpłaty środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń, o których mowa w lit. a), z uwzględnieniem § 7 ust. 1, 

Warunkiem nabycia prawa do Premii i każdorazowej jej wypłaty jest:
1) zaksięgowanie na Koncie w danym Cyklu wpłaty w formie bezgotówkowej środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń, o których mowa w § 2 w lit. a), dokonanej w wyniku złożonego Zlecenia, oraz
2) wykonanie w danym Cyklu operacji bezgotówkowych przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do Konta na łączną kwotę minimum 500 zł, przy czym:
a) do kwoty tej nie są zaliczane transakcje typu cash back, polegające na dokonywaniu wypłat gotówki podczas wykonywania transakcji bezgotówkowej,
b) w przypadku wydania do Konta więcej niż jednej karty debetowej uwzględnia się operacje dokonane przy użyciu wszystkich kart

W przypadku zmiany pracodawcy określonego w Zleceniu, warunkiem nabycia prawa do Premii jest także złożenie przez Uczestnika w Banku nowego Zlecenia.

Poza warunkami określonymi w ust. 4 i 5, dodatkowym warunkiem nabycia prawa do Premii:
1) począwszy od dnia 28 sierpnia 2013 r., w przypadku Konta otwartego do dnia 27 maja 2013 r. - jest posiadanie w Banku przez Posiadacza Konta lub wspólnie przez Współposiadaczy Konta (w przypadku Konta wspólnego) na koniec ostatniego dnia danego Cyklu jednego z niżej wymienionych produktów:
a) konta oszczędnościowego prowadzonego w złotych z saldem min. 5 000 zł, lub
b) lokaty terminowej w złotych z saldem min. 5 000 zł, lub
c) kredytu odnawialnego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy Konta udzielonego w wysokości min. 5 000 zł, jeżeli w Cyklu tym nastąpiło wykorzystanie przez Uczestnika przynajmniej części tego kredytu, lub
d) kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny udzielonego w wysokości min. 5 000 zł, wraz z pakietem ubezpieczeń, określonym w umowie tego kredytu,
przy czym przy ocenie spełnienia warunku określonego w lit a) i b) nie uwzględnia się posiadanych w Banku rachunków prowadzonych w ramach usług bankowości elektronicznej BGŻOptima. 

Bank dokonuje wypłaty Premii w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu Cyklu, którego dotyczy Premia, poprzez przekazanie Uczestnikowi należnej kwoty na Konto."


Wnioski

Wniosek moim zdaniem jest jeden: Ten kto nie ma jeszcze konta w BZ WBK powinien jak najszybciej je założyć (najlepiej korzystając z polecenia, za które do zgarnięcia jest dodatkowe 100zł).
Jeżeli potrzebujecie kogoś do skorzystania z polecenia możecie napisać do mnie maila w tej sprawie (drogadowlasnegom (et) gmail.com)


Więcej:

2 komentarze :

Anonimowy pisze...

Ciekawa jestem, jaka będzie strategia BZ WBK po połączneiu z KRedyt Bankiem. Pełna konsolidacja ma mieć miejsce w październiku - ciekawe, co będzie później..

Anonimowy pisze...

Witam
Odnośnie spełnienia jednego z warunków dotyczącego otrzymania premii, to otrzymałem taką odpowiedź z banku BGŻ:
"W nawiązaniu do Pana zapytania uprzejmie informuję, że posiadanie dodatkowego produktu zgodnie ze zmianami Regulaminu Programu „Premia+” dla Klientów, którzy otworzyli rachunek do 27 maja 2013r. będzie sprawdzane po raz pierwszy w cyklu rozliczeniowym, który będzie trwał od 28 sierpnia 2013r. do 27 września 2013r. Oznacza to, że warunek posiadania dodatkowego produktu będzie sprawdzany po raz pierwszy 27 września 2013r. Jeżeli w tym dniu będzie Pan posiadał środki pieniężne na koncie oszczędnościowym Eskalacja w wysokości co najmniej 5000 PLN to ten warunek będzie spełniony. Bank nie weryfikuje średniego salda."
czyli wystarczy przelać tylko na 1 dzień kwotę 5000zł na konto oszczędnościowe i warunek ten mamy spełnione.

Prześlij komentarz