czwartek, 11 grudnia 2014

SKOK Wołomin zawieszony przez KNF - czy to już koniec?


Wygląda na to, że polskie władze nie uczą się na błędach. Czy mamy właśnie do czynienia z powtórką Amber Gold?

Reklamy instytucji w telewizji i kilka miesięcy później ... plajta. Obie spółki informowały wcześniej o bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Dobra wiadomość dla członków jest taka, że środki ulokowane w SKOK Wołomin podlegają gwarancjom BFG do kwoty będącej równowartością 100 000 euro.

Pojawia się wiele pytań:
  • Jaka więc była rzeczywista sytuacja finansowa SKOK Wołomin?
  • Jaki udział w pogorszeniu sytuacji materialnej miał Zarządca komisaryczny pracujący wcześniej w mBanku?
  • Czy to nie jest zmasowana akcja mająca na celu wyeliminowanie SKOK-ów z rynku?
  • Czy może po prostu działają one na tyle nieudolnie, że nie potrafią zarabiać, mimo że banki przynoszą miliardowe zyski?Informacja z 9 grudnia 2014 roku


„PT Członkowie SKOK Wołomin
W związku z pojawiającymi się w mediach elektronicznych doniesieniami o trudnościach w wykonywaniu przez SKOK Wołomin dyspozycji dotyczących środków znajdujących się na rachunkach lokat terminowych, uprzejmie informuję, że:
  • nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do środków Członków znajdujących się zarówno na rachunkach bieżących jak i terminowych. Dyspozycje mogą być realizowane zarówno w tradycyjny sposób tj. w placówkach Kasy, jak też za pośrednictwem usługi e-SKOK,
  • obecnie prowadzone są intensywne prace zmierzające do opracowania uproszczonego trybu zawierania umów usługi e-SKOK z Członkami Kasy, bez konieczności osobistej wizyty w placówce,
  • w trosce o bezpieczeństwo środków Członków SKOK Wołomin, dyspozycje składane drogą mailową i telefoniczną podlegają każdorazowo analizie pod kątem prawidłowości i zgodności ich złożenia zarówno z wewnętrznymi regulacjami Kasy, jak też przepisami prawa. Dyspozycje złożone prawidłowo są realizowane.
[…]
Pragnę Państwa zapewnić, że wszelkie moje działania jako zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin mają na celu wzmocnienie Kasy i zapewnienie jej stabilnego działania.

Dodatkowo uprzejmie przypominam, że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG (www.bfg.pl).
W związku z powyższym, w przypadku pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprzychylnych i często błędnych informacji, proszę o rozważne i nie pochopne podejmowanie decyzji dotyczących Państwa środków zdeponowanych w naszej Kasie.

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt na adres sekretariat@skok.wolomin.pl
Z poważaniem
Zarządca Komisaryczny w SKOK w Wołominie
Waldemar Stawski” 

Informacja z 11 grudnia 2014 roku


Dzisiaj komunikat jest już zgoła odmienny:

„PT Członkowie SKOK w Wołominie
Szanowni Państwo, Członkowie i Współwłaściciele Kasy,
uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 grudnia 2014 r. znak DBS/DBS_W7/712/48/10/2014,  w sprawie zawieszenia działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, w okresie zawieszenia działalności, stosownie do art. 74l ust. 1 ustawy o skok Kasa:
1)    nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o skok, w tym w szczególności:
a)    nie przyjmuje nowych członków,
b)    nie przyjmuje i nie gromadzi depozytów swoich członków,
c)    nie udziela swoim członkom pożyczek i kredytów,
d)    nie przeprowadza na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
e)    nie pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r, o pośrednictwie ubezpieczeniowym 9dz.U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
f)    nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o skok,
g)    nie dokonuje zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego,
2)    prowadzi działalność w zakresie windykacji należności,
3)    realizuje polecenia przelewu wystawione przez członków SKOK w Wołominie wyłącznie na rachunki organów podatkowych,
4)    przyjmuje spłaty z tytułu udzielonych do dnia zawieszenia działalności pożyczek i kredytów.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że: 1.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. Placówki Kasy nie będą czynne dla Członków Kasy, 2.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych oraz spłaty z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych przez Kasę, Członkowie Kasy będą mogli realizować za pośrednictwem innych instytucji finansowych, 3.    o dalszych działaniach Członkowie Kasy będą na bieżąco informowani w kolejnych komunikatach.
Z poważaniem
Zarządca Komisaryczny w SKOK w Wołominie
Waldemar Stawski”

Informacje od KNF:


Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.
Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF.
W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, zgodnie z art. 74k ust. 2 ustawy o skok, KNF będzie obowiązana wystąpić, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieregulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu.
Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)."


Wnioski - Jak odzyskać pieniądze?

Aktualizacja:

"Rzecznik prasowy KS SKOK powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że Kasa Krajowa nie sfinansuje roszczeń członków SKOK Wołomin. Zabrania nam tego prawo - podkreślił Andrzej Dunajski. 
Tak zwany kredyt płynnościowy może być bowiem udzielony tylko wtedy, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK - powiedział Andrzej Dunajski."

KNF w ciągu 5 dni wystąpi z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i zostanie uruchomiony proces wypłaty środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

„Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.
W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.
W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.”

Więcej:

4 komentarze :

Anonimowy pisze...

Krótko-- to skandal znowu nas członków SW OSZUKANO - zapewniano nas o dobrych wynikach finansowych - płynność kasy dużo - złodzieje i tyle komuchom nigdy nie ufać

RO pisze...

Ale kto oszukał? Że niby Państwo? Cieszcie się, że na szybcika wciągnięto siłą skoki pod patronat BFG, bo byście się obudzili z ręką w nocniku.

Anonimowy pisze...

I to jest złe - powinno się dać upaść skokom i nauczyć głupków, co tam pchali kasę. A tak to my wszyscy zrzucimy się w prowizjach banków dla nieudaczników. Szkoda słów, ten kraj to ciągle socjalizm.

Darek M.W. pisze...

Moim zdaniem sprawa nie do końca jest taka jasna. Z drugiej jednak strony nie twierdzę, że winę za obecną sytuację może ponosić ktoś inny niż władze SKOKu.

Prześlij komentarz